Regulamin kursu Szafa Minimalistki. Mam się w co ubrać!

 

Sprzedaż na stronie sklep.szafaminimalistki.pl realizuje Simplicite sp.zo.o., ul. Dominikańska 21B, 02-738 Warszawa, NIP 5214045250, KRS 0001069800 zwana dalej Sprzedawcą.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail kurs@simplicite.pl.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),
 3. Operator Płatności – podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. oraz PayPro S.A.,
 4. Regulamin – niniejszy regulamin,
 5. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://szafaminimalistki.pl oraz https://kurs.szafaminimalistki.pl.

 

§ 2

Postanowienia wstępne

Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż kursów online oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci kursu online.
Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
  standardowa przeglądarka internetowa,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

Do korzystania z kursu online konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail,

Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.

Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.

 

§ 3

Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca informuje Kupującego, że kurs online oraz materiały stanowiące element kursu stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Dalsze rozpowszechnianie kursu online lub materiałów stanowiących element kursu online przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Klient może kopiować i przechowywać oraz drukować materiały zawarte w kursie online wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Jeśli charakter materiału tego wymaga, Klient ma możliwość jego edycji i dostosowania do własnych potrzeb.

 

§ 4

Zakup

 1. W celu zakupu kursu online, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
 • kliknąć w przycisk „Kup teraz”,
 • wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając kwotę oraz sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności,
 • zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
 • kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 1. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny.
 2. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – czas realizacji zamówienia jest liczony od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci kursu online uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

 

§ 5

Dostawa kursu online

 1. Jedyną formą dostawy jest wiadomość e-mail zawierająca odnośnik pozwalający Klientowi uzyskać dostęp do zakupionego kursu online. Dostawa w formie wiadomości e-mail jest bezpłatna.
 2. Zakupiony kurs online zostanie udostępniony Kupującemu niezwłocznie po dokonaniu płatności, nie później niż w ciągu 24 godzin od dokonania płatności.
 3. Jeśli Klient nie może uzyskać dostęp do zakupionego kursu online przy wykorzystaniu przesłanego mu w wiadomości e-mail odnośnika, powinien jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

 

§ 6

Odstąpienie Konsumenta od umowy

Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, jednak prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy z wyłączeniem zapisów paragrafu 7.

§ 7

Gwarancja satysfakcji

 1. W stosunku do kursu Szafa Minimalistki. Mam się w co ubrać! Sprzedawca udziela 7-dniowej gwarancji satysfakcji.
 2. Gwarancja satysfakcji polega na tym, że w ciągu 7 dni od dnia dokonania zapłaty, Kupujący będący Konsumentem może zażądać zwrotu ceny, jaką zapłacił.
 3. Warunkiem zwrotu ceny jest przesłanie do Sprzedawcy na adres e-mail: kurs@simplicite.pl żądania zwrotu ceny i opcjonalnie podaniem powodu zwrotu, a także usunięcie zakupionego kursu Szafa Minimalistki. Mam się w co ubrać! ze wszystkich nośników.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Sprzedawca ma prawo odmówić uwzględnienia gwarancji satysfakcji, jeśli Kupujący nadużywa tej formy.

 

§ 8

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu kurs online wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli kurs online ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego samego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

 

§ 9

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies.

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Kupującego umowy sprzedaży.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Stronie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Kupującego.
 4. Nowa treść Regulaminu obowiązywać będzie Kupującego po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został powiadomiony.